, , , ,

KAYA : Zistwar Revoltan

[/vc_row] free man, mo tizil, zistwar revoltan, gran ter, lam sakrifis, share your life, frer ek ser, allelujah
, , ,

GRUP LATANIER : Ki pozision

Anbalao, Larzan, Larm dimiel, Mansonz, Donne li, Choula, Lor lakot, Kado lamer
, , , ,

ABAIM : Lerla

Vyun vyun - Mons makanik - Lerla - Ilo - Charly - Dir mwa zan - Ki ki ki