, , , ,

KAYA : Zistwar Revoltan

[/vc_row] free man, mo tizil, zistwar revoltan, gran ter, lam sakrifis, share your life, frer ek ser, allelujah
, , , , ,

KAYA et racine Tatane : Seggae man

[/vc_row] zom anti-racial, soley bon dieu, rebellion l'afrik, race kouyon, kiltir, discriminasyon, bizin leve
, , ,

KATINGO

kat' in love, transpor, jago jago, pot pourri zul ramiah
, , , ,

HARRY KISSOON AND PARTY : Séga Capitalis - Maléré

Tamarin la ho, zordi nu bann travayer, nu pe marse, tou bann gro pinez ensemb, gros rekin, lepok la pu sanze, somer pe augmente, malere a pe plore, bann gros serpent, nu bann malere, tu bann ti tazra, instumental
, , ,

GRUP ZANFANS DODO : Decide

move frekantasion, konser lanatir, laparans, la vie a de, deside, maladi, solidariteo    
, , ,

GRUP LATANIER : Soley Ruz

Montagne Bertlo, Ayo Mama, Pitila, Laloa grand misié, Pake Diboa, Ti peser, Lafrik, Nu soley,
, , ,

GRUP LATANIER : Nuvo Simé

Mo fer enn lapel, paké dibwa, desizion, guvernay, misié la, ayo mama, dugo tufann, ti peser, sunoré logon, lafrik, montagn bertle, nu pu rakonté
, , ,

GRUP LATANIER : Lavwa Lepep

Montagne Bertlo, Vitamin lamor, Ki la sante, Zonn frans, Lape, Somer, Koki boner, Moris nu mama, Transpor, Sa la vi la, Plante pu zanfan dime, FIzion linite
, , ,

GRUP LATANIER : Lapel Lorizon

Dann l'Afrik, Lavi enn gran papa, Spektater, Gandhi, Ti bato, Lapriyer, Nu kalou, Leté ek liver, Ki lavenier, Ekuté
, , , , , , , ,

GRUP LATANIER : Krapo Kriyé

Dégazé, Patron, Sinistré, Soweto, Fos Profet, Tret Nu Kuma Dimun, Krapo Kriyé, Lespri Bloké, Mo mars marsé, Retar nu kiltir, Pitifi, Zardinié, Tonmadev, Rann nu later
, , ,

GRUP LATANIER : Ki pozision

Anbalao, Larzan, Larm dimiel, Mansonz, Donne li, Choula, Lor lakot, Kado lamer
, , ,

GRUP LATANIER : Kalkile

Krapo Kriyer, Dilo pou areter 9hr, La vie lor la terre, sida, Ton madev, Gandhi, Krishna, Balad dan vilaz, La priere, 10 ga vilazmat dan, Dan lafrik, Mama papa
, , ,

GRUP KILTIREL SOLEY RUZ : Later 7 Kuler

  Tilamizik, Lané Zâfâ, Ena mâz seki pena, Nu pa antor, Piti la pe prâ nesâs, Later 7 kuler, Finoé, La riviyr tanié, Lotorité, Buku patiâs, Jaldiré,
, , , , ,

GRUP KILTIREL MORISIEN : Live

  Bondié, Rann nu later, Nu gran mama, Konsyâs nwar, A nou kriyé, 1971, Nu dibut, Patron, Pena kitsoz ki plis zoli, Salda lalit, Zenfan soweto, Ratsitatane, Piti fi, Lamerik, Lafrik, Travayer CEB, 1943,  1937, A nou kriyé, Ti…
, , , ,

GRUP KILTIREL MMMSP : Nu Kiltir

Êtrodiksyô, Linité, Montagn Bertlo,  Prisonié lamiser, Soley ruz, Lakaz lapay, Lasurs, Bidze, Represyô,  Militâ amuré, Tamtam gitar sitar, Proleter, Linet burzwa, Trepas,  Dimê, Diego, Eternasyonal