, , , ,

ABAIM : Lerla

 

Vyun vyun – Mons makanik – Lerla – Ilo – Charly – Dir mwa zan – Ki ki ki