, , , ,

GRUP SAKRE MAMKO : Pu Kifer

: Ile Maurice

: Chansons engagées

: 1981

: K7

: prise de son Philippe « Filou » de Magnée

Avec : Lindsay Tex Thérèse et Tempest


Photos
A propos

Le Master étant perdu, cet enregistrement a été repiqué au départ d’une K7 du commerce

Fiche technique

Patrick (Bass), Mario, Sylvio (gitar ritmik), Tagum (tabla), José, Sylvio (lezot perkisiô), Berty (Triang), Ravi (armonika), John, Tempest (Ravan), Jean-Noël (Maravann) Ban prinsipal santer : Lindsay Tex Thérèse ek Mario. Lanrezistreman : Philippe de Magnée ede par Hedley Essoo

Paroles

Oter: Group Sakre Mamko – Tex
Morso: Sâpignô

Nou papa, kan zot koze
Toultan zot dir nou zanfan move
Nou zanfan, nou nek ekoute
Kifer nou dir zot pli gran ki nou

Pou kifer ti met lor later
Pou apre saki to pe kriye lamizer
Nou zanfan parfwa nou ki pli soufer

Tandik bolom-la, samdi vini
Li rant lakaz, latet anba
La kouma li rant lakaz, li koumans fane mo mam
Mo dir li Rashid, ounn bien soule azordi

Enn zour li vinn avek mwa li dir mwa
Piti, nou ale, nou al rod enn 17 pou to marye
Mo dir li Marye, ar ki tifi ?
Enn ki linn swazire kom so belfi
Kifer to pa repoz twa?
Monn ase gran mo kwar pou mo’al fer mo swa
Al nway tou to lespri dan enn boutey

Alor nou zanfan
Samem toultan
Nou ti zanfan
Pe viv dan liniorans
Toulezour li vinn avek mwa li dir mwa
To pa pou marye
Mo dir li koumsa : Napa pou marye asterla

Enn zour li vinn avek mwa li dir mwa
Piti, ase ar sa mayakou-la, to pou trouv lamor ladan
Mo dir li
Papi, ayo papi
Zis ladan tousel ki mo pli korek
Twa, to’ena to nisa (Ker : Koze koze piti)
Mwa mo kone sa li trouv dan enn boutey (Ker : koze koze piti)
Tandik nou nisa, sa li pouss partou
Lapli tonbe, loraz kriye
Sanpion pouse, tou zeness dan nisa

Toulezour li vinn avek mwa li dir mwa to pa pou’arete
Mo dir li koumsa
Mo pou viv ladan pou toultan
Viv ladan pou toultan
Ladan na pena violans
Ladan nou pou pli korek (x3)
Kasiet
Ladan nou pou pli korek