, , , , , , ,

PLAYGROUP

enn bel zarenye, when the rain, la rade, me, zozo dan lakaz, fruits, le tamarinier, tamarin, cyclone, le petit poisson, li naz dan dilo, dan lekol, in my big car, divali, fri, zanimo al bor lamer, don’t cry baby, qu aplante, kamyon, hop hop hop, enn ti bonnfam, my kite, midi, rain rain, lapieuvre, pick up nails, papa pou donn mwa, tilamizik