, , , ,

MENWAR : Leko rivyer nwar

: Maurice

: Chansons engagées, Sagaï

: 2002

: CD

Album PAS disponible actuellement.

Tracklist « Leko rivyer nwar »
1 – Trin la an pann
2 – Leko rivyer nwar
3 – Bin de dam
4 – Palanguli
5 – Sizann
6 – Geto
7 – Ras dimunn
8 – Kiltir de zil