, , , ,

ABAIM : Lerla

Vyun vyun - Mons makanik - Lerla - Ilo - Charly - Dir mwa zan - Ki ki ki